राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 141 गौतम बुद्ध नगर 00742 दादरी Dadri
2 141 गौतम बुद्ध नगर 00743 गौतमबुद्धनगर Gautam Buddha Nagar
3 141 गौतम बुद्ध नगर 00744 जेवर Jewar
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.