राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Ghaziabad(140) गाजियाबाद गाजियाबाद
2 Ghaziabad(140) लोनी लोनी
3 Ghaziabad(140) मोदीनगर मोदीनगर

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.