राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 140 गाजियाबाद 00739 गाजियाबाद Ghaziabad
2 140 गाजियाबाद 01028 लोनी Loni
3 140 गाजियाबाद 00738 मोदीनगर Modinagar
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.