राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Bagpat(139) बागपत बागपत
2 Bagpat(139) बडौत बडौत
3 Bagpat(139) खेकडा खेकडा

Total 3 3

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.