राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 139 बागपत 00736 बागपत Baghpat
2 139 बागपत 00735 बडौत Baraut
3 139 बागपत 00737 खेकडा Kekda
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.