राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 138 मेरठ 00733 मवाना Mawana
2 138 मेरठ 00734 सदर Meerut Sadar
3 138 मेरठ 00732 सरधना Sardhana
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.