राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Rampur(136) बिलासपुर बिलासपुर
2 Rampur(136) मिलक मिलक
3 Rampur(136) सदर सदर
4 Rampur(136) शाहवाद शाहवाद
5 Rampur(136) स्वार स्वार
6 Rampur(136) टाण्डा टाण्डा

Total 6 6

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.