राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 136 रामपुर 00725 बिलासपुर Bilaspur
2 136 रामपुर 00728 मिलक Milk
3 136 रामपुर 00726 सदर Rampur
4 136 रामपुर 00727 शाहवाद Shahabad
5 136 रामपुर 00723 स्वार Suar
6 136 रामपुर 00724 टाण्डा Tanda
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.