राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 134 बिजनौर 00713 बिजनौर Bijnor
2 134 बिजनौर 00716 चाँदपुर Chandpur
3 134 बिजनौर 00715 धामपुर Dhampur
4 134 बिजनौर 00714 नगीना Nagina
5 134 बिजनौर 00712 नजीबाबाद Najibabad
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.