राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 133 मुजफफर नगर 00709 बुढ़ाना Budhana
2 133 मुजफफर नगर 00711 जानसठ Janst
3 133 मुजफफर नगर 00710 खतौली Khatauli
4 133 मुजफफर नगर 00708 सदर Muzaffarnagar
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.