राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 132 सहारनपुर 00701 बेहट Beht
2 132 सहारनपुर 00704 देवबन्द Deoband
3 132 सहारनपुर 00703 नकुड़ Nakur
4 132 सहारनपुर 00705 रामपुर मनिहारान Rampur Mniharan
5 132 सहारनपुर 00702 सहारनपुर Saharanpur
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.