राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

Serial No District Name (English) Tehsil Name (English) Tehsil Name (Hindi)

1 Saharanpur(132) बेहट बेहट
2 Saharanpur(132) देवबन्द देवबन्द
3 Saharanpur(132) नकुड़ नकुड़
4 Saharanpur(132) रामपुर मनिहारान रामपुर मनिहारान
5 Saharanpur(132) सहारनपुर सहारनपुर

Total 5 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.