राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 नाई नंगला (110477)
2 नंगलाराई अहतमाल साबि (110578)
3 पठेड (110558)
4 बल्हेडा (110550)
5 बसेडा अहतमाल (110564)
6 बसेडा गैर अहतमाल (110565)
7 बिडौली (110528)
8 भडी (110511)
9 मवी अह0 साबिक (110599)
10 मामौर अह0सा0 (110600)
11 मौहम्मदपुर राई (110576)
12 मंडावर (110566)
13 रामडा (110594)
14 शीतल गढी (110525)
15 सहपत अहतमाल साबिक (110606)

Total 15

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.