राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 कटाई भरपुरवा (188294)
2 ज्वालापुर (188195)
3 मदनपुर सुकरौली (188154)
4 लक्ष्मीपुर मुस्तकील (188383)
5 हनुमानगंज मुस्तकील (221494)

Total 5

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.