राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 अचकवापुर (180015)
2 अराजी दुही पुरेचेतन (179939)
3 गंगापुर (221469)
4 चौरा (179930)
5 नैपुरा (179977)
6 पिपरी संग्राम (179978)
7 पुरेचेतन (179938)
8 पुरे सोन (179940)
9 पुरे संग्राम (179979)
10 पूरे प्रहलाद दास (180016)
11 मझाकिता अव्वल (180022)
12 महुआपार कला (221031)
13 माझा कला (181393)
14 माझा दलपतपुर (180031)
15 माझा फूलपुर (181425)
16 सलेमपुर (179933)
17 सीतारामपुर (179748)
18 सुखरामपुर (179932)

Total 18

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.