राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 अचकवापुर (180015)
2 अराजी दुही पुरेचेतन (179939)
3 गंगापुर (221469)
4 चौरा (179930)
5 नैपुरा (179977)
6 पुरेचेतन (179938)
7 पूरे प्रहलाद दास (180016)
8 महुआपार कला (221031)
9 माझा कला (181393)
10 माझा फूलपुर (181425)
11 सलेमपुर (179933)
12 सीतारामपुर (179748)
13 सुखरामपुर (179932)

Total 13

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.