राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 माझा आसोपुर (166977)
2 माझा उल्‍टहवा (167016)
3 माझा कला (166999)
4 माझा चिन्‍तौरा (166998)
5 माझा छज्‍जापुर (166997)
6 माझा डुहिया (167298)
7 माझा रसूलपुर मुबारकपुर (167019)

Total 7

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.