राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 दलपतपुर माझा (166475)
2 माझा जमथरा (221551)
3 माझा पिपरी संग्राम (166394)
4 माझा पूरे चेतन (166393)
5 मीरापुर द्वाबा मांझा (220776)
6 राजेपुर माझा (166395)
7 रामपुर हलवारा मांझा (166389)

Total 7

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.