राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 अजमतपुर (147084)
2 अज्योरा (147311)
3 अब्दुलपुर मझियारा (147043)
4 अलाउद्दीनपुर (147069)
5 उदैतापुर (147118)
6 औसेर (147319)
7 ककरघटा (147244)
8 कटरी अमीनाबाद (147041)
9 कटरी गंगपुर (147088)
10 कटरी चाँदापुर (146922)
11 कटरी फिरोजपुर (147055)
12 कटरी मेंहदीपुर (147127)
13 कटरी सरायपुर कछोहा (147040)
14 कन्दरौली बाँगर (147060)
15 कन्नौज बांगर (221457)
16 गदनपुर वड्डू (147067)
17 चाँदापुर कछोहा (146923)
18 चौधरियापुर बाँगर (147094)
19 जगदीशपुर (147074)
20 जलालपुर अमरा (147056)
21 जहानपुर (147052)
22 ताजपुर नौकास्त (147068)
23 पट्टी मटेहना (146919)
24 पाइन्दाबाद (147049)
25 बलीदादपुर (146920)
26 बारामऊ कछोहा (146912)
27 बिलन्दपुर नालाहार (147017)
28 महावलीपुर (147054)
29 माछा (146941)
30 मिश्रीपुर (221456)
31 रायपुर मुकौरा (147078)
32 सठियापुर बाँगर (147039)
33 सराय शाह मोहम्मद (147062)
34 सलेमपुर मजरा (146918)
35 सिंहपुर (147312)

Total 35

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.