राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 कटरी पीपरखेड़ (142395)
2 कटरी बसधना (142153)
3 कटरी मिर्जापुर (142160)
4 कटरी रौतापुर (142158)
5 खैरुद्दीनपुर (141272)
6 ददलहा (141483)
7 दूलीखेड़ा (142958)
8 पसनिया खेड़ा (142953)
9 मझरापीपरखेड़ (142396)
10 मलेपुर गैरमुस्तहकम (217058)
11 मानपुर गैरएहतमाली (142952)
12 लोकिहा बादेपुर (141350)

Total 12

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.