राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 कटरी पीपरखेड़ (142395)
2 कटरी बसधना (142153)
3 कटरी मिर्जापुर (142160)
4 कटरी रौतापुर (142158)
5 खैरुद्दीनपुर (141272)
6 ददलहा (141483)
7 दूलीखेड़ा (142958)
8 मझरापीपरखेड़ (142396)
9 मलेपुर गैरमुस्तहकम (217058)
10 मानपुर गैरएहतमाली (142952)
11 लोकिहा बादेपुर (141350)

Total 11

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.