राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 अमर पुर पलाका (120391)
2 औरंगाबाद (120254)
3 कामवख्शपुर (120253)
4 किड़ावली (120238)
5 कौडली खादर (120252)
6 गढ़ी समस्तपुर (120256)
7 गुलावली (120246)
8 गोविन्सगढ (120414)
9 चक मंगरौला (120237)
10 जगनपुर दोआवा (120269)
11 झुप्पा (120418)
12 तिलवाड़ा (120258)
13 दलेलपुर (120245)
14 दोस्तपुर मंगरौली खादर (120239)
15 दोस्तपुर मंगरौली बांगर (120240)
16 नगलीनगला (120231)
17 नगली वहरामपुर (120232)
18 नगली शाकपुर (120236)
19 फलैदा खादर (120392)
20 मकनपुर खादर (120333)
21 महेन्दीपुर खादर (120365)
22 मोतीपुर (120268)
23 मंगरौला (120235)
24 याकूतपुर द्वितीय (120243)
25 लतीफपुर खादर (120328)
26 वेला कला (120322)
27 वेला खुर्द (120321)
28 शमशमनगर (120416)
29 सिकन्दरपुर (120267)
30 सिरसा (120408)
31 सिरौली खादर (120387)

Total 31

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.