राजस्व सर्वे ग्राम
Serial No. Village Name Village Code
1 आखा खेडी (111367)
2 उजयाली कलाँ अह (111435)
3 उजयाली खर्द अहत् (111428)
4 कल्याणपुर अहतमाल (111360)
5 खानजहाँपुर (111441)
6 जलालपुर बेहडा (111366)
7 नरूल्ला पुर (111368)
8 नवलपुर (111417)
9 मजलिसपुर (111323)
10 महमूदपुर डूंगर (111361)
11 रणजीतपुर (111418)
12 रामपुर ठकरा (111436)
13 लुकादड़ी (111325)
14 शिवपुरी (111362)
15 शेखपुर चमरा (111440)

Total 15
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.