राजस्व सर्वे ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 आखा खेडी (111367)
2 उजयाली कलाँ अह (111435)
3 उजयाली खर्द अहत् (111428)
4 कल्याणपुर अहतमाल (111360)
5 खानजहाँपुर (111441)
6 गावडी अहतमाली (111427)
7 गांवड़ी गैर अह (111426)
8 जलालपुर बेहडा (111366)
9 धर्मपुरा कदीम (111454)
10 धर्मपुरा जदीद (111442)
11 नरूल्ला पुर (111368)
12 नवलपुर (111417)
13 बरामदा हाजीपुर (111326)
14 मजलिसपुर (111323)
15 महमूदपुर डूंगर (111361)
16 रणजीतपुर (111418)
17 रामपुर ठकरा (111436)
18 लुकादड़ी (111325)
19 शिवपुरी (111362)
20 शेखपुर चमरा (111440)

Total 20

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.