राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 घुडीकुण्ड कला (190192) 190192
2 घुॅड़ी कुण्ड खुर्द (190164) 190164
3 छितौनी,त.-म.स. (190176) 190176
4 देवघाट तप्पा म.स. (190178) 190178
5 धमर्ागत पट्टी (190152) 190152
6 पकहां (221532) 190216
7 पथरदेवा ,तप्पा-म.स. (190162) 190162
8 पिपरा तप्पा-भैसाडाबर (216782) 190159
9 मलघोट बिरैचा (190160) 190160
10 मुन्डेरा जगदीश (190158) 190158
11 सिधावे ,तप्पा-म.स. (190157) 190157
Total 11
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.