राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 अन्दारायपुर (170939) 170939
2 उडुरी (171117) 171117
3 खोजापुर (170928) 170928
4 चांदनैया (170948) 170948
5 पाकड़पुर (171010) 171010
6 बनबहा सिरखिनपुर (171193) 171193
7 भूपतिपुर (171011) 171011
8 मालापुर जगदीशपुर (170947) 170947
9 लौहारा (170949) 170949
Total 9
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.