राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 अमेठी (135707) 135707
2 खरवहिया (136638) 136638
3 गुदरिया (136630) 136630
4 जेठरा (136669) 136669
5 दरिगापुर (136666) 136666
6 नन्दूरा (136733) 136733
7 पकरिया (136665) 136665
8 भौव्‍वापुर कलॉं (136639) 136639
9 मल्ल बेहड (136549) 136549
10 मुडिया (136668) 136668
11 मूसेपुर (135505) 135505
12 लाखुन (136727) 136727
13 शंकरपुर (136675) 136675
14 समैसा (136672) 136672
15 सुजानपुर (136552) 136552
Total 15
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.