राजस्व चकबंदी ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 ओर (128062)
2 चौहानपुर (128192)
3 जौनेरा (128182)
4 टोंटपुर करसरी (128093)
5 ताहिरपुर जाहिदपुर (127991)
6 नगला खंजी (128102)
7 नगला वरन (128209)
8 फरीदनगर (128009)
9 मलसई युसुफपुर खाम (128095)
10 मलिकपुर विचाैला पटटी खंजी (127998)
11 मलिकपुर विचौला पटटी गुलाबी (127999)
12 मलिकपुर विचौला पटटी महाराम (128000)
13 शमसपुर मलिक फत्‍ता (127968)
14 समदा (128183)
15 हपनानगला (128011)

Total 15

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.