राजस्व चकबंदी ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 अमारी (चकबन्दी ) (197417)
2 अमेठी (197456)
3 अल्दे मऊ (197631)
4 इन्दरपुर (196978)
5 काझा (197492)
6 काझाखुर्द (197424)
7 खालसा वजीर पट्टी (196995)
8 गजेन्द्रपुर (221500)
9 गाेकुलपुरा (197455)
10 चकसादी (219351)
11 ताल रतोय (196562)
12 दुबारी (220421)
13 धर्मपुर विशुनपुर (196520)
14 नुरूल्लाहपुर (220979)
15 पिपरसाथ (197150)
16 फतेहपुर (220089)
17 बरोहा (196534)
18 भवरा (197457)
19 मालव (197337)
20 रकौली (197012)
21 रेकवारडीह (196959)
22 सद्दोपुर (197355)
23 सरसेना (197650)
24 सरौंदा (197632)
25 सिहुलीपाटी (197454)
26 सिंसवा (196484)
27 सीया बस्ती (197214)

Total 27

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.