राजस्व चकबंदी ग्राम

Serial No. Village Name Village Code

1 अखईपुर (163883)
2 अटहरा (163861)
3 अमावा (163862)
4 इब्राहिमाबाद (164745)
5 ऊधा पुर (163822)
6 ओदार (163897)
7 करुवा (163880)
8 कसगांव (163876)
9 काजी पुर (165543)
10 कान्ही पुर (165508)
11 कुतलू पुर (164114)
12 खण्डसरा (163863)
13 खिझना (163824)
14 खुज्झी (163815)
15 चकिया (163891)
16 जमुवां (163871)
17 जासे पुर (165637)
18 झरसवाँ (163851)
19 टीका पुर (164116)
20 डिगरी (163826)
21 डिहुवा (164227)
22 ताहिर पुर (163890)
23 तिन्दोला (164575)
24 तेजवा पुर (165499)
25 दरावाँ (163902)
26 दहिला (165480)
27 दौलत पुर (165470)
28 धरौली (165552)
29 धौरहरा (165484)
30 निंदूरा (163898)
31 पहाड पुर (165511)
32 पैकौली (165454)
33 बबुवा पुर (165541)
34 बल्ला साई खेड़ा (165456)
35 बहरौली (163913)
36 बहादुर पुर (165288)
37 बिजौली (165512)
38 बिशुन पुर (164111)
39 बेलहरी (165539)
40 बेहटा (163877)
41 भदरास (163814)
42 भदेसिया (163821)
43 भिम्मू सिपाह (164874)
44 मझगवाँ (165548)
45 मदना पुर (165504)
46 मरकामऊ (164860)
47 मल्लावाँ (163831)
48 मवैयाकला (165547)
49 महोलिया (163879)
50 मानपुर (164704)
51 मोहम्मद पुर (164110)
52 मोहम्मद पुर (165487)
53 मंझू पुर (165516)
54 लाही (165556)
55 लिलौली (163942)
56 वाजिद पुर (164854)
57 सतरिख (खास ) (164671)
58 सलेमाबाद (163884)
59 सहावर (165555)
60 सिकन्दरपुर (164666)
61 सिरसई पुर (163866)
62 सैन्दर (163823)

Total 62

Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.